pixel mautic

Що нового у бізнесі користувачів Deadline?
Кожен понеділок розповідаємо про це журналістам України!

Щоб прочитати реліз або безкоштовно розмістити свій:

15:05 2020.05.05
star_border Додати в обрані

Українських школярів будуть оцінювати за європейською дистанційною технологією

Міністерство освіти і науки України (лист №1/9-213 від 16.04.2020 р.) впроваджує підсумкове оцінювання школярів з використанням дистанційних технологій навчання. Для підтримки організованого онлайн-оцінювання учнів українська електронна освітня система «МійКлас» надає всім учителям безкоштовний доступ до веб-сервісу «Перевірочні роботи».

Фото 1:

https://drive.google.com/file/d/1xAYZ9iTbtYAHJ0lyzBtBHjQFaewE79VD/view?usp=sharing 

Фото 2: https://drive.google.com/file/d/1Uz695MD6E6LObtiffmxL92MW3qT8J0fn/view?usp=sharing

Українською

Український веб-сервіс «МійКлас» безкоштовно надав школам дистанційну технологію підсумкового оцінювання учнів

На відміну від Google Classroom, українська електронна освітня система «МійКлас» має офіційний гриф МОН, містить готові тестові завдання, автоматичні звіти для полегшення процесу переносу оцінок до класного журналу, функції батьківського контролю тощо.

Міністерство освіти і науки України (лист №1/9-213 від 16.04.2020 р.) впроваджує підсумкове оцінювання школярів з використанням дистанційних технологій навчання. Для підтримки організованого онлайн-оцінювання учнів українська електронна освітня система «МійКлас» надає всім учителям безкоштовний доступ до веб-сервісу «Перевірочні роботи».

Опції веб-сервісу «Перевірочні роботи»:

 • Створення та виконання перевірочних робіт на будь-якому пристрої, що має підключення до мережі Інтернет.

 • Готові завдання та тести для підсумкового оцінювання учнів.

 • Можливість створення вчителем власних завдань, тестів, творчих завдань тощо.

 • Миттєва автоматична перевірка відповідей у перевірочних роботах.

 • Фіксація оцінок та формування автоматичних звітів для полегшення переносу оцінок до класного журналу.

 • Автоматична звітність для адміністрації шкіл про використання МійКлас учителями та учнями.

 • Функції батьківського контролю.

 • Безпека персональних даних (доступ до веб-сервісу отримують лише перевірені вчителі).

 • Стабільність системи (миттєве реагування при великому навантаженні та автоматичне масштабування веб-сервісу задля забезпечення його безперебійного функціонування).

МійКлас — це прототип освітньої платформи «Uzdevumi.lv», що охоплює усі школи Латвії та є невід'ємною частиною шкільної освіти цієї країни. Компанія офіційно зареєстрована в Україні в 2018 році. У квітні 2020 року сайт відвідало 1,1 млн користувачів, які розв’язали 20 млн завдань. Освітні матеріали МійКлас адаптовані згідно шкільної програми України, а система схвалена Міністерством освіти і науки України (гриф МОН №22.1/12-Г- 155 від 01.04.2019).

Згідно із Законом України № 2145-VIII «Про освіту» (стаття 4) МійКлас забезпечує право на безоплатну освіту та надає безкоштовний доступ до перевірочних робіт.

Перевірочні роботи дозволяють впровадити синхронний та асинхронний режим оцінювання результатів навчальної діяльності учнів. Перевірочні роботи в МійКлас можуть виконуватись учнями як у зручний для них час, так і в чітко окреслені терміни. Для зменшення ризиків необ’єктивного оцінювання вчитель може налаштувати проходження тесту один раз та обмежити час виконання завдання.

Опціонально вчитель може дозволити учням провести самооцінювання після виконання перевірочної роботи. У цьому випадку школярі отримають автоматичні підказки-роз'яснення щодо власних помилок.

МійКлас додатково надає платний доступ до програмного забезпечення для підвищення якості навчання (тренажери за шкільною програмою з математики, алгебри, геометрії та української мови). Ця послуга не є обов'язковою, та може використовуватись учнями індивідуально для самостійної підготовки. При підключенні всього класу або школи діють пільгові тарифи (розраховуються відповідно до кількості учнів).

Для використання веб-сервісу «Перевірочні роботи» вчителю необхідно зареєструватися на сайті https://miyklas.com.ua  та пройти перевірку профілю.

По-русски

Украинский веб-сервис «МійКлас» бесплатно предоставил школам дистанционную технологию итогового оценивания учеников

В отличие от Google Classroom, украинская электронная образовательная система «МійКлас» имеет официальный гриф МОН, содержит готовые тестовые задания, автоматические отчеты для облегчения процесса переноса оценок в классный журнал, функции родительского контроля.

Министерство образования и науки Украины (письмо №1/9-213 от 16.04.2020 г.) внедряет итоговое оценивание школьников с использованием дистанционных технологий обучения. Для поддержки организованного онлайн-оценивания учеников украинская электронная образовательная система «МійКлас» предоставляет всем учителям бесплатный доступ к веб-сервису «Проверочные работы».

Опции веб-сервиса «Проверочные работы»:

 • Создание и выполнение проверочных работ на любом устройстве, имеющем подключение к сети Интернет.

 • Готовые задачи и тесты для итогового оценивания учеников.

 • Возможность создания учителем собственных задач, тестов, творческих задач и т.д.

 • Мгновенная автоматическая проверка ответов в проверочных работах.

 • Фиксация оценок и формирование автоматических отчетов для облегчения переноса оценок в классный журнал.

 • Автоматическая отчетность для администрации школы об использовании МійКлас учителями и учениками.

 • Функции родительского контроля.

 • Безопасность персональных данных (доступ к веб-сервису получают только проверенные учителя).

 • Стабильность системы (мгновенное реагирование при большой нагрузке и автоматическое масштабирование веб-сервиса для обеспечения его бесперебойного функционирования).

МійКлас - это прототип образовательной платформы «Uzdevumi.lv», которая охватывает все школы Латвии и является неотъемлемой частью школьного образования этой страны. Компания официально зарегистрирована в Украине в 2018 году. В апреле 2020 года сайт посетило 1,1 млн пользователей, которые решили 20 млн задач. Образовательные материалы МійКлас адаптированы согласно школьной программы Украины, а система одобрена Министерством образования и науки Украины (гриф МОН №22.1/12-Г155 от 01.04.2019).

Согласно Закону Украины № 2145-VIII "Об образовании" (статья 4) МійКлас обеспечивает право на бесплатное образование и предоставляет бесплатный доступ к проверочных работ.

Проверочные работы позволяют внедрить синхронный и асинхронный режим оценки результатов учебной деятельности учащихся. Проверочные работы в МійКлас могут выполняться учащимися как в удобное для них время, так и в четко указанные сроки. Для уменьшения рисков необъективного оценивания учитель может настроить единоразовое прохождения теста и ограничить время выполнения задания.

Опционально учитель может позволить ученикам провести самооценку после выполнения проверочной работы. В этом случае школьники получат автоматические подсказки и разъяснения относительно собственных ошибок.

МійКлас дополнительно предоставляет платный доступ к программному обеспечению для повышения качества обучения (тренажеры по школьной программе по математике, алгебре, геометрии и украинского языка). Эта услуга не является обязательной и может использоваться учениками индивидуально для самостоятельной подготовки. При подключении всего класса или школы действуют льготные тарифы (рассчитываются в соответствии с количеством учащихся).

Для использования веб-сервиса «Проверочные работы» учителю необходимо зарегистрироваться на сайте https://miyklas.com.ua и пройти проверку профиля.

Контактна особа